Indicatiestelling 80-plussers blijft bij CIZ

op .

Het bericht over het gewijzigde indicatiebeleid voor 80-plussers leidt tot veel onrust in de branche. Ten onrechte is het beeld ontstaan dat de zorgaanbieders zelf indicaties toewijzen voor zorg met verblijf. Het CIZ blijft echter verantwoordelijk voor het indicatiebesluit, stelt ActiZ.

Het bericht over het gewijzigde indicatiebeleid voor 80-plussers leidt tot veel onrust in de branche. Ten onrechte is het beeld ontstaan dat de zorgaanbieders zelf indicaties toewijzen voor zorg met verblijf. Het CIZ blijft echter verantwoordelijk voor het indicatiebesluit, stelt ActiZ.


De staatssecretaris van VWS wijzigt per 1 oktober het indicatiebeleid voor verpleeg- en verzorgingshuizen: ouderen van tachtig jaar of ouderen kunnen zich rechtstreeks wenden tot een AWBZ-organisatie voor de indicatiestelling. Dit stelde VWS in een persbericht op 9 september. Door dit bericht benaderen veel cliënten nu de verzorgingshuizen met het verzoek om een plaats. Zorgaanbieders kunnen deze mensen niet zomaar opnemen en moeten hen teleurstellen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd aanbieders zo spoedig mogelijk nader te informeren over het nieuwe beleid.


Verantwoordelijkheid

ActiZ wil dit onduidelijke beeld daarom graag rechtzetten. Formeel blijft het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor het indicatiebesluit. De zorgaanbieders kunnen gegevens aanleveren bij het CIZ en een indicatiemelding doen. Daarbij gebruiken de zorgverleners de objectieve indicatieregels van het CIZ. Voordeel is dat zij op deze manier sneller met de zorgverlening kunnen starten, omdat de zorgverleners directer betrokken zijn bij de indicatie-aanvraag. De effecten van de indicatiemelding worden landelijk gemonitord door het CIZ.


Onduidelijkheid

De voorbereiding voor deze wijziging baart ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zorgen. Het nieuwe meldingsbeleid voor 80-plussers gaat 1 oktober 2011 van start met een pilot. De concrete invulling van de maatregel en het proces van de invoering zijn echter nog grotendeels onduidelijk. ActiZ en de VGN hadden hier graag meer op voorhand duidelijkheid over gehad. Zij hebben hierover een brief gestuurd naar VWS.


Pilot

De pilot acht ActiZ van groot belang opdat de meerwaarde van het nieuwe indicatiebeleid kan worden geëvalueerd. Belangrijke voorwaarden voor het welslagen van de pilot zijn:

- De administratieve processen vereenvoudigen de indicatiestelling.

- Er is een betrouwbaar instrumentarium met een vereenvoudigde uitvraag.

- Zorgaanbieders worden adequaat door het CIZ ondersteund.


Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de indicatiestelling blijft voor ActiZ van wezenlijk belang: de aanbieder geeft een advies, het CIZ toetst (desgewenst) en blijft verantwoordelijk voor het indicatiebesluit.Bron: ActiZ