Aan de leden van VHP-Zorg vallend onder de CAO Ziekenhuizen

op .

Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014


In de vroege uren van 29 april jl. zijn de onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 afgerond. Voor onze vereniging heeft de FBZ de onderhandelingen gevoerd.

Aan de leden van VHP-Zorg vallend onder de CAO Ziekenhuizen



Utrecht, 18 mei 2011



Onderwerp: Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014



Geachte lezer,



In de vroege uren van 29 april jl. zijn de onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 afgerond. Voor onze vereniging heeft de FBZ de onderhandelingen gevoerd.



Gedurende het gehele onderhandelingstraject lagen er van beide zijden een aanzienlijk aantal belangrijke dossiers op tafel. Zoals wachtgeld, het doen van diensten na 55 jaar, vakantiewetgeving en het persoonlijk levensfase budget (PLB), kwaliteitsregistervergoeding, afschaffen van de aanloop- en jeugdschalen, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en de AMS. Uiteindelijk werd, op één dossier na, eerst in de eindfase van de onderhandelingen door partijen over al deze onderwerpen overeenstemming bereikt. Het punt waarop uiteindelijk met de FBZ geen overeenstemming werd bereikt is de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).



Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2012-2014



Looptijd en salarisontwikkeling

·      Een looptijd van 36 maanden, van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

·      Een structurele salarisverhoging per 1 juli 2011 van 1%, en per 1 oktober 2011 een      salarisverhoging van 0,55%, waarvan 0,3% eenmalig is (met een bodem van € 75,-).

·      Per 1 juli 2012 een structurele salarisverhoging van 1,5%.

·      Per 1 juli 2013 een structurele salarisverhoging van 2%.

·      Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2012 met 0,5% (naar 7,83%).

·      Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2013 met 0,5% naar 8,33%, waarmee het een volledige      13e maand is geworden.



Dit betekent een structurele loonontwikkeling van 5,75% en daarnaast een eenmalige uitkering van 0,3% (in 2011) over een looptijd van 36 maanden.



Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer



Er wordt ingaande 2012 overgegaan tot een nieuw systeem van reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Daarbij vervalt de eigen bijdrage en wordt er, ongeacht de wijze van vervoer, € 0,08 per kilometer vergoed tot maximaal 30 km enkele reisafstand. Deze reiskostenvergoeding geldt ook voor stagiaires (inclusief coassistenten) die niet op basis van een OV-kaart deze kosten reeds vergoed krijgen.



Doen van diensten

Op basis van het vorige cao-akkoord konden ook werknemers vanaf 55 jaar tot hun pensionering worden verplicht BAC-diensten (bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten) te draaien in de nacht. Met dit akkoord is dat deels teruggedraaid en zijn werknemers vanaf 58 jaar niet langer verplicht BAC-diensten in de nacht te verrichten.



Vakantiewetgeving en PLB

Mede in verband met fiscaliteit en de nieuwe vakantiewetgeving (zie hoofdstuk 13) zijn er enige aanvullingen en verbeteringen (zoals overheveling van het bovenwettelijk vakantieverlof naar het PLB, en voortzetting van de opbouw van PLB verlof gedurende het eerste half jaar van ziekte) aangebracht in het in 2010 geïntroduceerde PLB (Persoonlijk Levensfase Budget).



Vergoeding registratiekosten kwaliteitsregister

Zoals bekend wilde de NVZ de kwaliteitsregistervergoeding schrappen en overhevelen naar het lokaal overleg met de ondernemingsraad. Het is toch het gelukt om deze vergoeding ongewijzigd in de cao te laten staan. Daarnaast is de mogelijkheid voor instellingen gecreëerd (in lid 3 van art 3.2.6) om in overleg met de ondernemingsraad aanvullende afspraken te maken.



Wachtgeld

Ook hier is het gelukt om de inzet van NVZ, inhoudende het terugbrengen van de duur van de huidige wachtgeldregeling (max. 63 maanden) tot de maximale WW duur (38 maanden), om te zetten in een onderzoek afspraak om gedurende de looptijd van de cao een nieuwe wachtgeldregeling tot stand te brengen.



Aanloopschalen

Per januari 2013 worden de aanloopschalen afgeschaft en geïncorporeerd in de functionele schalen.



Algemeen Verbindend Verklaren

Een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de cao zal worden gedaan richting Ministerie SZW. In grote lijnen kan worden gesteld dat de nieuwe werkingsfeer ertoe leidt dat alle zorgactiviteiten (bij uitstek de terreinen waarop FBZ leden actief zijn) dwingend onder de werkingssfeer van de Cao ziekenhuizen worden gebracht, inclusief (reeds) verzelfstandigde rechtspersonen of bijvoorbeeld ZBC’s.



Aangesloten beroepsverenigingen

De volgende, nieuw bij de FBZ aangesloten, beroepsverenigingen zijn toegevoegd als partij bij de Cao Ziekenhuizen: NHV, NVKFM, NVLKNF, NVLA, NVOA Vesalius, NVvO, OVN, VHP Zorg, VWMO en NVBT, NVDAT, NVDT en NVvMT. Zo blijkt dat ook de via de AVBZ bij de FBZ aangesloten verenigingen volledig worden geaccepteerd worden door de CAO partijen.



AMS

Van het begin af aan heeft de FBZ zich op het standpunt gesteld dat afspraken over de ontwikkeling van een nieuwe toekomstbestendige AMS en over de doorvertaling van de loonontwikkeling van de cao naar de AMS, door AMS-partijen en niet door partijen bij de cao ziekenhuizen dienen te worden gemaakt. NVZ wilde een dergelijke afspraak echter per se (ook) met cao partijen afspreken. De FBZ heeft tot vlak voor het akkoord, richting NVZ geprobeerd hier door middel van tekstvoorstellen een oplossing voor te vinden.



Uw oordeel telt! 



De totale structurele loonontwikkeling binnen dit akkoord is 5,75% over 36 maanden (met daarnaast een eenmalige uitkering van 0,3% in 2011), en is er sprake van een substantiële verbetering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Het feit blijft dat voor 2011 de loonontwikkeling onder het niveau ligt van het geformuleerde FBZ arbeidsvoorwaardenbeleid (2%) en de (materiële) verbetering in de reiskosten woon- werkverkeer pas per 2012 ingaat.





Als u niet akkoord gaat met het Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014 kunt u uw mening per email aan ons doorgeven vóór 15 juni op bovenstaand mailadres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Graag daarbij vermelden uw naam en de reden waarom u tegen bent.



 Met vriendelijke groet,



Het bestuur


Klik hier voor Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014