Belonen naar prestatie voor ziekenhuizen

op .

Ziekenhuizen worden per 2012 veel meer beloond naar prestatie. Voor ongeveer 70 procent van de behandelingen gaat in de ziekenhuiszorg vrije prijsvorming gelden. De huidige grote hoeveelheid van zorgprestaties (DBC’s) wordt vervangen door een veel kleiner, veel transparanter en minder bureaucratisch systeem (DOT-zorgprestaties). Minister Edith Schippers (VWS) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijke stap om de ziekenhuiszorg in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Belonen naar prestatie voor ziekenhuizen
Minder bureaucratie, meer keuzevrijheid


Ziekenhuizen worden per 2012 veel meer beloond naar prestatie. Voor ongeveer 70 procent van de behandelingen gaat in de ziekenhuiszorg vrije prijsvorming gelden. De huidige grote hoeveelheid van zorgprestaties (DBC’s) wordt vervangen door een veel kleiner, veel transparanter en minder bureaucratisch systeem (DOT-zorgprestaties). Minister Edith Schippers (VWS) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijke stap om de ziekenhuiszorg in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.
De urgentie om hiertoe maatregelen te nemen is groot. Op dit moment combineert het stelsel nog het slechtste van twee (aanbodgereguleerd en vraaggestuurd) werelden. Dat is te duur en daagt niet uit tot het leveren van betere kwaliteit. De inzet van minister Schippers is om in twee jaar (2012 en 2013) een verantwoorde en zorgvuldige overgang te maken naar een eindmodel van belonen naar prestatie, vrije prijsvorming, keuzevrijheid en dynamiek. Schippers bouwt waarborgen in, zodat wordt voorkomen dat ziekenhuizen als gevolg van de overgang van budget- naar prestatiebekostiging in financiële problemen komen.
Met de plannen van Schippers komt er minder bureaucratie, meer ruimte om in ziekenhuizen vernieuwing toe te passen en meer onderhandelingsruimte en risicodragendheid voor verzekeraars. Door beter inzicht in kosten en behandelingsresultaten zal de kwaliteit van – en innovatie in – de zorg aanzienlijk toenemen.

Op hoofdlijnen omvatten de plannen van Schippers, waarmee de ministerraad heeft ingestemd, de volgende punten:

• In 2012 gaat de ziekenhuissector over op 70% vrije prijsvorming (B-segment).

• De bestaande ziekenhuisbudgetten worden afgeschaft. Ziekenhuizen stappen over van circa 30.000 DBC’s naar ongeveer 3.600 zogeheten DOT-zorgprestaties. Een DOT-zorgprestatie beschrijft veel beter en beknopter dan een DBC welke prestaties een ziekenhuis levert.

• Om onverantwoorde risico’s in de overgangsfase voor ziekenhuizen te voorkomen, wordt gedurende twee jaar (2012 en 2013) met een ‘transitiebedragmodel’ gewerkt. De marktdynamiek blijft hiermee overeind, maar ziekenhuizen ontvangen compensatie wanneer zij door de overgang van budget- naar prestatiebekostiging met al te grote schommelingen in hun omzet worden geconfronteerd.

• De risicodragendheid van verzekeraars wordt vergroot. Om ervoor te zorgen dat verzekeraars scherper op prijs, kwaliteit en volume (aantal behandelingen) gaan inkopen, worden de huidige achteraf-compensaties in de periode 2012-2015 geleidelijk afgeschaft.

• Voor het geval er ondanks bovenstaande afspraken toch de komende jaren sprake is van overschrijdingen, wordt er een macrobeheersingsinstrument geïntroduceerd in de Wet Marktordening Gezondheidszorg in de vorm van een omzetheffing achteraf. Dit instrument laat de dynamiek op het niveau van instellingen ongemoeid.
Bron: Nieuwsbericht regering