KNMG: Taakherschikking vereist meer waarborgen kwaliteit

op .

De wetswijziging die taakherschikking in de zorg bij wijze van proef mogelijk moet maken, biedt onvoldoende garanties voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. Dit zegt de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) naar aanleiding van behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging van de Wet BIG. De beoogde proef brengt risico's mee, zoals versnippering van zorgtaken en een gebrek aan samenhang en coördinatie.

KNMG: Taakherschikking vereist meer waarborgen kwaliteitDe wetswijziging die taakherschikking in de zorg bij wijze van proef mogelijk moet maken, biedt onvoldoende garanties voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. Dit zegt de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) naar aanleiding van behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging van de Wet BIG. De beoogde proef brengt risico's mee, zoals versnippering van zorgtaken en een gebrek aan samenhang en coördinatie.
Proef

De KNMG onderschrijft het belang van een proef met taakherschikking en is het op hoofdlijnen met het wetsvoorstel eens. Het laten verrichten van medische handelingen in de zorg door andere beroepsbeoefenaren dan artsen kan de kwaliteit en efficiency van zorg ten goede komen.
Waarborgen

Maar de KNMG vindt ook dat het huidige wetsvoorstel voor taakherschikking nog onvoldoende waarborgen biedt. Het voorstel maakt onvoldoende duidelijk in welke omstandigheden en volgens welke afspraken andere beroepsbeoefenaren zelfstandig medische handelingen mogen indiceren en verrichten, aldus de KNMG.
Randvoorwaarden


De KNMG vindt dat in de wet tenminste geregeld moet zijn welke volgende randvoorwaarden in algemene maatregelen van bestuur geregeld moeten worden:

1.    In het kader van taakherschikking werken de andere beroepsbeoefenaren aan de hand van landelijk geldende richtlijnen over het indiceren en uitvoeren van bepaalde medische handelingen. De richtlijnen zijn opgesteld door deze beroepsgroepen en artsen samen.

2.    Het verrichten van medische handelingen door andere beroepsbeoefenaren dan artsen wordt geprotocolleerd via (lokale) schriftelijke samenwerkingsafspraken tussen deze beroepsbeoefenaren en artsen. Uit de afspraken dient in ieder geval te blijken bij welke patiëntengroep(en) de voorbehouden handelingen door deze beroepsbeoefenaren mogen worden verricht.

3.    De andere beroepsbeoefenaren zijn alleen zelfstandig bevoegd tot het verrichten van medische handelingen voor zover het om routinematige handelingen gaat waarvan de risico's voldoende zijn te overzien en die verricht worden binnen het medisch vakgebied waarbinnen de nieuwe beroepsbeoefenaar werkzaam is.

4.    De proef kan alleen veilig verlopen als ze plaatsvindt binnen een samenwerkingsverband waarbij tenminste één arts betrokken is.

5.    Het moet worden uitgesloten dat de beroepsbeoefenaren waar het om gaat, op hun beurt de mogelijkheid hebben om andere hulpverleners opdracht te geven om medische handelingen te verrichten.

Versnippering van zorgtaken

Deze zaken zijn  niet of onvoldoende geregeld in het huidioge wetsvoorstel. Patiënten lopen hierdoor het risico te worden blootgesteld aan ongecontroleerde en onveilige vormen van zorg. Bovendien neemt het risico op versnippering van zorgtaken toe. De KNMG gaat ervan uit dat dit niet de bedoeling van het wetsvoorstel kan zijn. Dat schrijft de KNMG ook in een brief aan de Tweede Kamer.


 


Bron:  Skipr.