Minister kiest voor overheveling naar eerste lijn met reactie personeel en consument.

op .

De komende jaren moet er meer zorg in de eerste en anderhalve lijn worden aangeboden. Dit betekent ondermeer dat ziekenhuizen bepaalde taken, zoals diagnostiek, zullen moeten afstoten. Dit stelt minister Schippers in de brief ‘Zorg die werkt', waarin ze haar de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren toelicht. Met reactie personeel en consument.

Minister kiest voor overheveling naar eerste lijn met reactie personeel en consument.De komende jaren moet er meer zorg in de eerste en anderhalve lijn worden aangeboden. Dit betekent ondermeer dat ziekenhuizen bepaalde taken, zoals diagnostiek, zullen moeten afstoten. Dit stelt minister Schippers in de brief ‘Zorg die werkt', waarin ze haar de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren toelicht.
Dicht bij de burger

Met haar plannen wil Schippers de basiszorg beter bereikbaar maken en het vertrouwen van de burger in de zorg herstellen. Zorg moet daarom dicht bij de burgers georganiseerd worden. In concreto betekent dit dat ziekenhuizen zich moeten concentreren op complexere zorg. Eenvoudigere behandelingen verschuiven van de tweede naar de eerste lijn of naar nieuw tussenvormen in de anderhalve lijn. Schippers verwacht dat hierdoor de behoefte aan dure tweedelijns zorg afneemt, die  daarmee in volume kan verminderen. Als voorbeeld noemt de minister diagnostiek. Die kan wat haar betreft het beste in de eerste lijn plaats vinden of in onafhankelijke diagnostische centra dicht bij huis. Per saldo zal dit leiden tot minder diagnoses in de tweedelijn, verwacht Schippers.
Ggz

Ook in de geestelijke gezondheidszorg vindt Schippers versterking van goede basiszorg in de buurt belangrijk. Nu worden te veel mensen met lichte psychische aandoeningen geholpen in de tweedelijn. Daarbij worden de mogelijkheden van ehealth, preventie, kortdurende interventies in de eerstelijn en langdurige lichte behandeling onvoldoende benut.
Versterking

Schippers kondigt ook aan dat ze snel een uitweg wil vinden uit de impasse waar het zorgstelsel zich nu in bevindt. Nu zet het systeem op veel punten klem tussen regulering en aanbodsturing enerzijds en marktwerking en vraagsturing anderzijds. Schippers mikt op versterking van de laatste twee, ondermeer door vaart te maken met de verdere invoering van prestatiebekostiging, het nog deze kabinetsperiode afbouwen van de risicoverevening voor verzekeraars en verruiming van de mogelijkheid tot winstuitkering.
Transparantie

Schippers denkt dat deze maatregelen voor meer dynamiek tussen de verschillende stakeholders zullen leiden. Voorwaarde is wel dat er meer transparantie komt omtrent kwaliteit van zorg. Hiertoe wil de minister de nu nog afzonderlijke overheidsverantwoordelijkheden bundelen in een kwaliteitsinstituut


 


Personeel en consument loven plannen Schippers
Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Consumentenbond zijn positief over de plannen die minister Schippers van Volksgezondheid voor de Tweede Kamer ontvouwde. V&VN spreekt van "de juiste focus", de Consumentenbond noemt de beleidsvoornemens "een stap vooruit".
Dichtbij

"Net als de minister geloven wij in toegankelijke zorg dichtbij huis, waarin de verpleegkundige een essentiële rol vervult", stelt V&VN-voorzitter Marian Kaljouw.  Ook de Consumenten is content met de plannen om eenvoudige zorg dichtbij de patiënt te organiseren, bijvoorbeeld in gezondheidscentra waar huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten nauw samenwerken bij diagnose, advies en behandeling.
Taakherschikking

Kaljouw is daarnaast tevreden met de aandacht voor taakherschikking. De beroepsgroep verwacht dan ook dat Schippers vaart maakt met de wettelijke verankering in de dagelijkse praktijk. Minister Schippers geeft in haar beleidsbrief te willen nadenken over aanpassingen in de bekostiging van de zorg op de komst van nieuwe beroepsgroepen, als de verpleegkundig specialist.
Preventie ontbreekt

Ondanks de lovende woorden hebben de Consumentenbond en V&VN ook kritiek. Beide partijen missen  aandacht voor preventie en vroegsignalering. De Consumentenbond waarschuwt daarnaast voor het aantrekken van privaat kapitaal in de zorg. Volgens de Consumentenbond komen dergelijke geldstromen vaak uit zeer speculatieve beleggingsfondsen. Met het aantrekken van dit geld bestaat het risico dat zo in eerste instantie meer geld naar de zorg gaat, maar dat de winst wegstroomt naar andere landen, sectoren of doelen dan de zorg. De Consumentenbond is wel verheugd over het plan van de minister om fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders te verbieden.


 


Bron:  Skipr