Inbreng ActiZ over Kraamzorg voor de begrotingsbehandeling van VWS 2011

op .

Gelet op de actualiteit rondom het terugdringen van babysterfte zouden we u vanuit de


kraamzorg op de valreep nog wat informatie mee willen geven voor de


begrotingsbehandeling VWS. ActiZ is blij met de aandacht in de actualiteit en de VWS


begroting voor het dossier terugdringen van babysterfte. Omdat de aandacht op dit


moment vooral uit gaat naar met name de kosten van de acute zorg en


preconceptiezorg, wil ActiZ uw aandacht vragen voor de kosten die de uitvoering van het


advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte 'Een goed begin…' met zich


meebrengen als het gaat om de kraamzorg. In de begroting van 2011 is in de


financiering van deze kosten niet voorzien net zo min als in het regeerakkoord. Wellicht


kunt u deze punten betrekken bij uw inbreng voor de begrotingsbehandeling.Inbreng ActiZ over Kraamzorg voor de begrotingsbehandeling van VWS 2011


 


Gelet op de actualiteit rondom het terugdringen van babysterfte zouden we u vanuit de


kraamzorg op de valreep nog wat informatie mee willen geven voor de


begrotingsbehandeling VWS. ActiZ is blij met de aandacht in de actualiteit en de VWS


begroting voor het dossier terugdringen van babysterfte. Omdat de aandacht op dit


moment vooral uit gaat naar met name de kosten van de acute zorg en


preconceptiezorg, wil ActiZ uw aandacht vragen voor de kosten die de uitvoering van het


advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte 'Een goed begin…' met zich


meebrengen als het gaat om de kraamzorg. In de begroting van 2011 is in de


financiering van deze kosten niet voorzien net zo min als in het regeerakkoord. Wellicht


kunt u deze punten betrekken bij uw inbreng voor de begrotingsbehandeling.


De volgende kraamzorggerelateerde thema's uit het advies brengen kosten met zich


mee:


1. Afschaffen van de eigen bijdrage voor kraamzorg


2. Continue begeleiding van de barende


3. Aanrijtijd van 30 minuten voor het leveren van partusassistentie/begeleiding


4. Intake huisbezoek bij elke zwangere


Ad1: Afschaffen eigen bijdrage voor kraamzorg


De Stuurgroep zwangerschap en geboorte vindt dat er geen financiële barrières moeten


zijn voor het (voldoende) afnemen van kraamzorg. Met name in achterstandssituaties is


dit van belang.


De Stuurgroep zegt hierover:


Kraamzorg


De kraamzorg is essentieel voor een goede zwangerschapsuitkomst, maar wordt te


weinig benut door vrouwen uit achterstandssituaties. Belangrijkste reden is dat de rol


van de kraamzorg als overbodig wordt beschouwd, aangezien familie de verzorging van


moeder en kind vaak op zich neemt. De eigen bijdrage voor kraamzorg werkt hierbij


eveneens als negatieve prikkel. De Stuurgroep is van mening dat nut en noodzaak van


kraamzorg voor deze doelgroep moet worden verduidelijkt. Ook moet in de voorlichting


voor vrouwen in achterstandssituaties duidelijk gemaakt worden dat de


kraamverzorgende een belangrijkefunctie heeft in de signalering van risico's bij moeder


en kind.'


De minister geeft in zijn brief aan d.d. 15 juni aan de Tweede Kamer dat de geschatte


kosten van het afschaffen van de eigen bijdrage kraamzorg 33,5 miljoen is. Afschaffen


van de eigen bijdrage alleen in de achterstandsituatie kost ongeveer 4 miljoen. Uiteraard


onderschrijft ActiZ de nut en noodzaak van kraamzorg, met name in de


achterstandsituaties en pleit daarom voor afschaffen van de eigen bijdrage kraamzorg,


om te beginnen in deze achterstandsituaties. Deze maatregel is voor wat betreft


bijkomende kosten te overzien zijn, is snel praktisch uitvoerbaar en hiermee zou een


concrete aanbeveling uit het advies van de stuurgroep uitgevoerd zijn.


Ad 2. Continue begeleiding van de barende


ActiZ en KNOV hebben sinds het uitkomen van het advies van de Stuurgroep niet


stilgezeten: begin dit jaar hebben wij een samenwerkingsconvenant gesloten en een van


de dingen die we inmiddels hebben uitgevoerd is het ontwikkelen van het Kwaliteitskader


Vervroegde inzet Kraamverzorgenden. In het kwaliteitskader worden de competenties en


randvoorwaarden geschetst waaraan de kraamverzorgende moet voldoen om vervroegd


ingezet te worden bij een (eerstelijns)bevalling. Daarnaast zijn afspraken geformuleerd


over de samenwerking tussen verloskundigen en kraamzorgorganisaties. In de bijlage


tref je het persbericht dat ActiZ en KNOV hierover medio oktober uit hebben laten gaan.


Zorgverzekeraars hebben al aangegeven dit initiatief toe te juichen en geven aan de


extra uren partusassistentie voor kraamzorg te vergoeden. Het macrobudget kraamzorg


zal hier echter nog wel op aangepast moeten worden.


Ad 3. Aanrijtijd voor kraamzorg voor het leveren van


partusassistentie/begeleiding


Op dit moment is de aanrijtijd voor kraamzorg een uur. Halvering van de aanrijtijd gaat


extra kosten met zich meebrengen


Ad 4. Intake huisbezoek bij elke zwangere


Op dit moment wordt de intake kraamzorg alleen bij eerste zwangerschappen middels


een huisbezoek gedaan en bij meerdere kinderen alleen op indicatie. ActiZ onderschrijft


het belang van een intake huisbezoek voor elke zwangerschap.


 


Bron:  Actiz