Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg

op .

De leden van de Brancheorganisaties Zorg hebben gezamenlijk een handreiking voor een Model Klokkenluidersregeling ontworpen, als invulling van de verplichting geregeld in de Zorgbrede Governancecode.

Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg


De leden van de Brancheorganisaties Zorg hebben gezamenlijk een handreiking voor een Model Klokkenluidersregeling ontworpen, als invulling van de verplichting geregeld in de Zorgbrede Governancecode.


De Zorgbrede Governancecode regelt in artikel 3.1.5 dat iedere zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.


Met de Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg wordt invulling gegeven aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie. Daarbij is rekening gehouden met de verwijzing in de code naar de bouwstenen van de “Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen” van de Stichting van de Arbeid (publicatienummer 6/03 d.d. 24 juni 2003).


 


Bij de totstandkoming van het model is uitvoerig stilgestaan bij de wens om te voorkomen, dat de klokkenluidersregeling van toepassing is bij elke klacht over een onregelmatigheid en bij de mogelijkheid van het extern melden.
Reikwijdte model

De reikwijdte van het model is ingeperkt door het begrip onregelmatigheid zodanig te definiëren, dat het moet gaan om omstandigheden die zo ernstig zijn, dat deze vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen. Zo wordt voorkomen dat een Raad van Bestuur overstelpt wordt door minder ernstige klachten en derhalve de regeling voor een groot aantal klachten buiten beeld blijft.


 


Externe melding

Tevens is er uitvoerig stilgestaan bij de wenselijkheid en onwenselijkheid van de mogelijkheid om een vermoeden van een misstand bij een externe derde te melden. Benadrukt dient te worden, dat de Zorgbrede Governancecode dit niet letterlijk voorschrijft.


Uiteindelijk is gekozen voor het opnemen van de mogelijkheid in zeer uitzonderlijke gevallen een vermoeden van een misstand extern te melden.
De externe melding is slechts mogelijk in extreme gevallen:


- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;

- een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;

- een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

- een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;

- een wettelijke plicht tot directe externe melding.


 


Bron: NVZ