HRM-convenant van GGZ

op .

Sociale partners in de ggz hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap in de sector.

HRM-convenant

Sociale partners in de ggz hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap in de sector. Onderdeel daarvan is het HRM-beleid. Dit wordt uiteraard op instellingsniveau op maat vorm gegeven. Voor de komende periode ligt hier een enorme uitdaging. Het HRM-convenant is afgesloten, gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Doel van het convenant is om instellingen in samenspraak met hun ondernemingsraad te stimuleren hun HRM-beleid te versterken. Sociale partners hopen op deze manier een positieve impuls te geven aan vitale en veerkrachtige werknemers in de ggz.In de brochure van het O&O-fonds GGZ wordt het convenant toegelicht, en zijn de kernthema's en onderwerpen in een beknopt overzicht weergegeven. Klik hier